6 ผู้เกี่ยวข้องหลักในงานรับเหมาก่อสร้าง

BLOG
  • Home
  • Blog
  • 6 ผู้เกี่ยวข้องหลักในงานรับเหมาก่อสร้าง

งานรับเหมาก่อสร้าง เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะตัว โดยเป็นงานที่ทำให้เกิดการสร้างหรือการติดตั้งให้เป็นอาคาร, โครงสร้าง, ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง การดำเนินงานก่อสร้างจึงต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ ระยะเวลาและต้นทุนของการก่อสร้าง ดังนั้นจำเป็นยิ่งนักที่จะต้องวางแผนการดำเนินงานเป็นอย่างดี  ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างทุกฝ่ายมีส่วนช่วยให้งานดำเนินการไปอย่างราบรื่น  โดยแบ่งได้ดังนี้


1. เจ้าของงาน

อาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล เอกชน ราชการ   ทั้งที่สร้างอาคารเพื่อการใช้งาน   และเพื่อจำหน่ายต่อ


2. ผู้ออกแบบ

มีทั้งฝ่ายสถาปนิคและวิศวกร ซึ่งอาจแยกตามสาขาของงาน โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบก่อนการก่อสร้างให้ตรงตามความต้องการ ตรงตามลักษณะการใช้งาน รวมถึงความสวยงามของอาคาร ถัดมาคือวิศวกรโครงสร้าง มีหน้าที่ออกแบบและคำนวณขนาดของโครงสร้างอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  และยังมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องแยกตามสาขาของงาน เช่น วิศวกรงานไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, เครื่องกล เป็นต้น


3. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือผู้รับเหมา

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีบทบาทหน้าที่ทำงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา โดยประกอบแบบรูป รายการข้อกำหนด ขอบเขตของงานและเงื่อนไขสัญญาอื่นๆ ขั้นตอนของการก่อสร้างนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะมีผลต่องบประมาณ และระยะเวลาที่อาจจะล่วงเลยบานปลายได้ อีกทั้งการใช้งานโครงการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาก็มีผลอย่างมากจากคุณภาพงานที่ดำเนินการในระหว่างการก่อสร้าง


4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

คอยทำหน้าที่ตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อคอยเช็คดูว่างานนั้นออกมาตามแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญา ข้อตกลงการว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือไม่ เรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองด้านผลประโยชน์ของเจ้าของงาน ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่มักเน้นไปทางด้านเทคนิควิศวกรรม


5. ที่ปรึกษาโครงการ

มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หลักๆแล้วมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในงานก่อสร้าง กำกับดูแลงานก่อสร้าง เช่น  งบประมาณ, ให้คำแนะนำเมื่อพบปัญหาระหว่างการทำงาน การบริหารเรื่องอุปกรณ์เครื่องจักร การบริหารงานบุคคล การบริหารเงิน บริหารเทคนิคการทำงาน


6. ผู้บริหารงานก่อสร้าง    

เป็นองค์กรที่ทำงานคล้ายกับที่ปรึกษาแต่มีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวางกว่า   ทำหน้าที่เหมือนผู้รับงานก่อสร้างหลัก   และเป็นตัวแทนของเจ้าของงาน   หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า   เจ้าของงานจะเป็นผู้รับงานก่อสร้างหลักเอง   แต่จะจ้างผู้บริหารงานก่อสร้างมาทำหน้าที่แทน   ขอบข่ายของงานอยู่ที่ข้อตกลงกันกับเจ้าของงาน

ในรูปแบบของความสัมพันธ์ดังกล่าว  อาจจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน  ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงการผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก โดยการทำงานของแต่ละโครงการ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือทำงานที่ไม่มีใครทำ